YECCU LMASIḤ inna  ...  NECC d TAFAWT n DDUNNIT

Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣares tiři tfawt n tudart !

Yeccu Lmasih inna

 " Necc d tafawt n ddunit ! "

Nbřa tafawt, war tettwaf ca tudart! S uyenni marra inni iddaren di ddunnit-a ittxeṣṣen tafawt ḥima ad ddaren s tidett, man aya iqqar Yeccu Lmasih. War iǧi inni di Naḍur d Lḥucima d Berkan d Oujda d Ṭanja waha, maca iwdan zi temmura n ddunnit-a marra. Mařa texsed ad tessned ktar x Yeccu Lmasiḥ, ittxeṣṣa ac ad tɣared L'Injil niɣ ad tesřid i wawařen n Tira Iqeddsen n Arebbi.

Asit-a (=website / site web) itticc awem aṭṭas n tmesřayin zi Tira Iqeddsen - zi Řexbar Aṣebḥan n Yeccu Lmasiḥ - s Trifit, s Tmaziɣt n Arif zi ccamal n Lmuɣrib. Tzemmared ad tesřid i min yuran di Tira Iqeddsen (MP3) niɣ ad tɣared ca n idlisen zzaysen niɣ ad texzared ijj n vidyu x tudart n Yeccu Lmasih. Ad ac ibarek Sidi Arebbi!