YECCU LMASIḤ inna ... NECC d TAFAWT n DDUNIT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣars tiři tfawt n tudart !
Rexdayem n rrusul d tebrat i Ruma d tebrat n Yaɛqub Lqiṣṣaṣ n l'Anbiyya L'Injil s ufus n Matta, Luqa d Yuḥanna

DOWNLOAD

ŘEXDAYEM (30 MB) RUMA (32 MB) YAƐQUB (8 MBi)
Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page