YECCU LMASIḤ inna ... NECC d TAFAWT n DDUNIT Wenni dd ayi i ɣa iḍfaren, war iggur ɛemmarṣ di taǧest, maca ad ɣars tiři tfawt n tudart !
L'injil s ufus n Matta n Luqa n Yuḥanna Lqiṣṣaṣ n l'Anbiyya Řexdayem n rrusul d tebratin

DOWNLOAD

MATTA (32 MB) LUQA (70 MBi) YUḤANNA (50 MB)
Accessible Audio Player (AAP) 3.0 Test Page